Listen

bark texture_216

thistles_211

strange fungi

seedy_239

nov goldenrod_171

novembermoth_226

novembloom_153

branchy_179

whispy_233